[Előző] [Fel] [Következő]

Az OSSKI IKEB feladata

 1. Az OSSKI IKEB egy független bizottság. Az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelet 2.§ i) pontja értelmében intézményi etikai bizottságot minden olyan intézményben létre kell hozni, ahol e rendelet hatálya alá tartozó kutatást végeznek. Az OSSKI IKEB feladata annak vizsgálata, hogy az engedélyezett és etikai szempontból elfogadott kutatás megvalósítása során biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a kutatási tervben foglalt előírásokat, különös tekintettel a vizsgálatba bevontak védelmére. Ha egészségügyi szolgáltató egészségügyi intézményen kívül végez kutatást, a vizsgálatvezetőnek be kell jelentkeznie a területileg illetékes kórház intézményi etikai bizottságához.
 2. Az OSSKI IKEB értékeli egy kutatási protokoll esetén annak végrehajthatóságát, nevezetesen az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek a meglétét a kutatás intézményvezető általi engedélyezése előtt. Az IKEB működéséhez biztosítani kell a bizottság megfelelő informálását. Célszerű, ha az intézmény vezetője már a kutatás vállalásáról értesíti a bizottságot, ha pedig a kutatás engedélyezése megtörténik, arról a megfelelő dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a bizottságot tájékoztatni kell – mint engedélyezőnek is -, hogy a bizottság a feladatát elláthassa.
 3. Az OSSKI IKEB ellenőrzi, hogy a résztvevő tájékoztatása és beleegyező nyilatkozata megfelel-e az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelet 4.§-ban foglalt követelményeknek.
 4. Az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelet (a vizsgálatba bevont személyek védelmét szolgáló konkrét szabályokon, valamint a kutatás szakmai indokoltságának és megalapozottságának vizsgálatán túl) előírja egy független kutatásetikai bizottság egyetértő véleményének beszerzését is. A független etikai bizottságnak kettős feladata van: felülvizsgáló testületként véleményeznie, áttekintenie és jóváhagynia kell a vizsgálati tervet, valamint védelmeznie kell az engedélyezett vizsgálat folyamán a vizsgálatban résztvevő személyek jogait, biztonságát és jólétét.
 5. Az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelet alkalmazásában véleményadó etikai bizottságok az alábbiak:
  1. az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB)
  2. az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága (ETT HRB)
  3. az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinika Farmakológiai Etikai Bizottsága (ETT KFEB)
  4. Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB) minden olyan esetben, amikor jogszabály az etikai véleményezést nem utalja az a), b) vagy c) pontban megnevezett bizottság valamelyikéhez.
  Ezen etikai bizottságok célja, a szakmailag megalapozottnak és indokoltnak tartott vizsgálatok tervezése során az engedélyezés előtt véleményével és észrevételeivel megóvni a biomedicinális kísérletekben résztvevő emberek jólétét és jogait, figyelembe véve a tudományos eljárás és a helyi közösség aggodalmait.
 6. Az OSSKI IKEB feladata – eltérően a fő feladataként véleményt adó etikai bizottságokétól – az OSSKI-ban a tervezett kutatás megvalósíthatóságának vizsgálata, továbbá az intézményben engedélyezett kutatások során a protokoll előírásai betartásának folyamatos ellenőrzése.
 7. Az OSSKI IKEB összetételét és a működés szabályait tartalmazó ügyrendjét a területileg illetékes regionális etikai bizottsághoz (RKEB) fel kell terjeszteni jóváhagyásra. OSSKI IKEB esetében ez az Országos Gyógyintézeti Központ Regionális és Tudományos Kutatásetikai Bizottsága.
 8. Az OSSKI IKEB további feladatai: kezdeményezheti a kutatás felfüggesztését (a kutatás vezetőjének meghallgatása után) az engedélyt adó szervnél vagy személynél és az etikai elfogadhatóságot véleményező bizottságnál az alábbi esetekben:
  1. Ha az engedélyezett kutatás tárgyi és személyi feltételeiben olyan súlyos hiányosságokat vagy változást tapasztal, amely a kutatás vagy a résztvevők biztonságát veszélyezteti.
  2. Ha a kutatás szabálytalanul vagy a vizsgálati tervtől eltérően folyik.
  3. Ha a vizsgálatba bevont személy jogai sérülnek.
 9. Az intézményvezető felkérésére az OSSKI IKEB véleményezi a különböző kutatási pályázatokra benyujtandó pályaműveket, kutatási terveket kutatásetikai, valamint személyi és tárgyi feltételek meglétének szempontja szerint.

Revízió: 2007-06-06

Valid HTML 4.01 Transitional