[Előző] [Fel] [Következő]Tájékoztató a rádiótelefon bázisállomások telepítésének sugáregészségügyi kérdéseiről - 2005

A rádiótelefon rendszerek

Napjaink korszerű, mozgékony telefonösszeköttetését a rádiófrekvenciás jelek közvetítésével működő rádiótelefon berendezések teszik lehetővé. A rádiótelefon rendszerek két részből állnak: bázisállomásokból és a felhasználói kézi készülékekből: a mobiltelefonokból.

A bázisállomások szabadban telepített kisteljesítményű rádióadók, amelyek egy adott körzetet látnak el rádiótelefon összeköttetéssel. A hazai rádiótelefon szolgáltatás fejlődése eredményeképpen a bázisállomások által ellátott körzetek mára szinte az egész országot lefedik.

A rádiótelefon szolgáltatáshoz a bázisállomásokat utak mentén vagy lakott területek közelében kell elhelyezni, különösen a nagyvárosokban, ahol a felhasználók száma és a beépítettség is nagyobb.

A rádiótelefon bázisállomások

A bázisállomások a rádiófrekvenciás jeleket antennákon keresztül sugározzák ki. Az antennákat magasan, a földfelszíntől 15-70 m magasan helyezik el, hogy a rádiófrekvenciás jelek szabadon tudják elérni a kívánt körzetet. Az antennákat az erre a célra épített toronyra, épület tetejére, esetenként épület oldalára telepítik. A bázisállomásoknál használt antennák a sugárzást irányítottan bocsátják ki.

A bázisállomás antennától a környezetbe függőleges, téglatest alakú sugárzókból jut ki a rádiófrekvenciás jel, melynek fő sugárnyalábja általában vízszintesen 60-120o-os, függőlegesen 6-15o-os nyílásszöggel, általában 5-10o-os döntési szögben lefelé hagyja el a sugárzót. Ebből adódik, hogy közvetlenül az antenna alatti területeken az elektromágneses tér nagysága rendkívül csekély.

A rádiófrekvenciás elektromágneses terekről

A rádiófrekvenciás (RF) sugárzás un. nem-ionizáló sugárzás, amelynek fizikai jellemzői és egészségügyi hatásai jelentősen különböznek az ionizáló sugárzásokétól.

A rádiófrekvenciás sugárzás intenzitása levegőben a távolsággal négyzetesen csökken.

Bázisállomások telepítése

Már a tervezés során elérhető, hogy a bázisállomások sugárvédelmi és környezetvédelmi szempontoknak is megfeleljenek.

A telepítéskor és üzemeltetés során egyaránt figyelembe kell venni az egészségügyi határértékeket, melyek igen alapos kutatásokra és szakértői egyeztetésekre épülnek.

A bázisállomások telepítési helyének kiválasztása egészségügyi intézmények területén különös figyelmet igényel, mivel az orvosi berendezések biztonságos üzemelése érdekében egyedi előírások is vannak.

Egészségügyi határértékek

Az Európai Tanács, a Római Szerződés 3. cikkelyébe foglalt egészségvédelmi elv alapján, 1999. július 12-én ajánlást tett közzé 1999/519/EC jelzéssel, amely a lakosságot érő nem-ionizáló elektromágneses tereket (0 Hz - 300 GHz) hivatott korlátozni. Az ICNIRP és a WHO megállapításait figyelembe véve, a Tanács alapkorlátként meghatározta az emberi szervezetben keletkező elektromágneses tér felső határát, továbbá ún. vonatkoztatási határértékként (referencia szintként) a külső, levegőben mérhető elektromágneses tér felső korlátjait.

Hazai jogszabály

Az EU ajánlás értelmében jelent meg és 2004. 08.03-án hatályba lépett az új 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet), amely a lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékekről rendelkezik a 0 Hz-300 GHz-es frekvencia tartományban.

A rádiófrekvenciás tartományban az új hazai Rendeletben megadott vonatkoztatási határértékeknél, az eddigi határértékekhez képest, csekély eltérés mutatkozik, míg a mikrohullámú tartományban jelentősen emelkedett a megengedhető határérték. Tekintettel arra, hogy a mikrohullámú tartományban hazánkban eddig szigorúbb előírások voltak érvényben, valamint mivel a mobil hírközlés gyors fejlődése miatti lakossági érzékenység jelentős, a rendelet az EU ajánlást követve néhány elővigyázatosságra vonatkozó kitételt is tartalmaz.

Vonatkoztatási határértékek a GSM és UMTS telefon bázisállomások által használt frekvenciákon FrekvenciaTeljesítménysűrűség 900 MHz450 mikro-W/cm2 1800 MHz900 mikro-W/cm2 2100 MHz1000 mikro-W/cm2

Az eddigi mérési tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban az előírásoknak megfelelően telepített rádiótelefon bázisállomások szinte kivétel nélkül kielégítik a hazai – nemzetközi ajánlásokon alapuló – sugárvédelmi előírásokat. A bázisállomások környezetében mért rádiófrekvenciás elektromágneses tér intenzitása nagyságrenddel a megengedhető határérték alatt van.

Bázisállomások telepítésének engedélyezési eljárása

A rádiótelefon bázisállomások építési engedélyezési eljárásában – 6 m-nél hosszabb antenna tartószerkezet esetén – a többször módosított 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet egészségügyi szakhatóságként az illetékes ÁNTSZ Decentrumot jelöli meg. Az ÁNTSZ Decentrum szakhatósági hozzájárulása a tervezés és az üzembe helyezés alkalmával egyaránt szükséges. Az engedélyező hatóság az illetékes önkormányzat jegyzője.

A rádióengedélyek kiadására vonatkozóan a többször módosított 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet szerint az engedélyező hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH).

A bázisállomást telepítő céggel kötött szerződésben az itt vázolt rendeleti előírásoktól függetlenül kiköthető, hogy az üzembe helyezéskor a szolgáltató, vagy annak képviselője a bázisállomás környezetét helyszíni mérésekkel ellenőriztesse. A szolgáltatóval történő szerződéskötés esetében érdemes odafigyelni arra, hogy a telepítés a rendeletnek megfelel-e, és amennyiben szükséges, a vizsgálatok megtörténtek-e?

Intézetünk felkérésre, a szolgáltató cégtől kapott információk alapján, a várható expozíció nagyságára vonatkozóan előzetes számításokat (sugárvédelmi tervbírálatot) is készít.

Harmadik generációs (3G) UMTS rendszerek

Az un. harmadik generációs (3G) mobiltelefon rendszerek, amelyet UMTS szolgáltatásként 2006-ban vezetnek be hazánkban hasonló elven működnek, mint a napjainkban használatos GSM mobiltelefonok. A bázisállomások frekvenciája nagyobb, 2100 MHz, amely sugárzás szempontjából a GSM 1800 MHz-es rendszernek felel meg. A bázisállomások telepítésére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a GSM rendszerek esetében. A bázisállomások kisugárzott teljesítménye is hasonló.

Összefoglalás

Összefoglalva megállapítható, hogy az engedélyezési eljárásoknak megfelelően telepített bázisállomások környezetében a lakosságot érő rádiófrekvenciás sugárzás intenzitása alacsony. Ezért, a rendeletek előírásának betartása esetén, a rádiótelefon bázisállomásokból származó rádiófrekvenciás sugárzás egészségkárosító hatásaival nem kell számolni.

2005 február


Revízió: 2007-03-21