[Előző] [Fel] [Következő]7. számú tájékoztató.
Tájékoztató a Panasonic UD802-AT típusú TL-dózismérőkkel végzett hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés szabályairól

Tisztelt Ügyfeleink!

Jelen weblapunkon tájékoztatásul közöljük az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatunk által végzett hatósági személyi dozimetriai ellenőrzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy e szabályok a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésre kötelezett munkavállalók munkahelyeivel kötendő szerződés (letöltése MS-Word .doc és Adobe .pdf formátumban) mellékleteiként annak részét képezik, ezért kérjük, az abban foglaltakat tekintsék mérvadónak.

OSSKI, 2013-05-02.

Fülöp Nándor
osztályvezető


1. számú melléklet
Tájékoztató1. A külső röntgen- vagy gamma-fotonsugárzásból származó foglalkozási sugárterhelés 16/2000 (VI. 8.) EüM. rendeletben (továbbiakban: R) előírt hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésének (továbbiakban: Szolgáltatás) lebonyolítását az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet részéről (továbbiakban: OSSKI) az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (továbbiakban: OSzDSz) végzi, amelynek elérhetőségi adatai:

 1. hivatalos megnevezése: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
  Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata

  címe: 1221 Budapest, Anna u. 5.
 2. postacíme: 1775 Budapest, Pf. 101
 3. telefon: (06-1)-482-2000/164-es mellék
 4. telefax: (06-1)-482-2014
 5. e-mail: oszdsz@osski.hu
 6. web: http://www.osski.hu/osski/sefo1/oszdsz/oszdsz.php

2. A Szolgáltatás ismertetése:

 1. az OSzDSz az Szolgáltató weblapján keresztül nyilvánosságra hozza a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési időszakok (továbbiakban: Ellenőrzési Időszak) kezdetét és végét, valamint ezen időszakokra vonatkozó Megrendelések beérkezésének és a korábbi Megrendelések módosításának vagy lemondásának határidejét
 2. a Megrendelő határidőre írásban (levélben, faxon, e-mail-en) megrendelheti/módosíthatja/lemondhatja az OSzDSz-nél a Szolgáltatást,
 3. az OSzDSz visszaigazolja az megrendelés vételét és annak teljesíthetőségét,
 4. az OSzDSz a Megrendelő által bejelentett munkavállalók részére azok egy Ellenőrzési Időszakának időtartamára „Panasonic Corporation” által gyártott „UD-802AT” típusú hitelesített hatósági személyi TL-dozimétereket (továbbiakban: „TLD”) kölcsönöz a Megrendelő számára a Szerződés feltételei szerint,
 5. az OSzDSz a Megrendelő számára kölcsönzött TLD-ket eljuttatja a Megrendelő által megadott címre; a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a használatába kölcsönkapott TLD-k átadás-átvétele a Szolgáltató által megküldött „Adatlap” alapján történik (az „Adatlap” mintáját ld. 2. számú mellékletben),
 6. Megrendelő az Ellenőrzési Időszak letelte után a TLD-ket saját költségén visszajuttatja az OSzDSz-hez,
 7. ha a Megrendelő a megrendelését a határidőre nem mondja le, vagy nem módosítja, az OSzDSz automatikusan a korábbi Ellenőrzési Időszakra vonatkozó megrendelés szerint küldi meg a TLD-ket a Megrendelő számára;
 8. az OSzDSz a visszajuttatott TLD-ket kiértékeli és azok eredményét a Megrendelőhez eljuttatja;
 9. az OSzDSz a TLD-kből meghatározott foglalkozási sugárterhelési eredményeket automatikusan rögzíti az országos személyi dozimetriai nyilvántartásban;
 10. ha valamely TLD által meghatározott eredmény a R.-ben előírt hatósági kivizsgálási szintet meghaladja, az OSzDSz automatikusan értesíti mind a Megrendelőt, mind a Megrendelő sugáregészségügyi felügyeletét ellátó területileg illetékes sugáregészségügyi hatóságot,
 11. ha valamely TLD-ből meghatározott eredmény a R.-ben előírt munkahelyi kivizsgálási szintet meghaladja, az OSzDSz automatikusan értesíti a Megrendelőt; a Megrendelő a munkahelyi kivizsgálás eredményét 30 naptári napon belül írásban köteles közölni az OSzDSz-szel,
 12. ha a hatósági és/vagy munkahelyi kivizsgálás eredménye az OSzDSz által a TLD-ből meghatározott sugárterheléstől eltérő foglalkozási sugárterhelést állapít meg, az OSzDSz ennek eredményét automatikusan rögzíti az országos személyi dozimetriai nyilvántartásban,

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy

 1. ha a Megrendelő a Szerződés II. 3. szerinti igazgatás szolgáltatási díjat nem fizeti meg határidőre,
 2. ha a Megrendelő a hozzá eljuttatott Dozimétereket határidőre nem juttatja vissza az OSzDSz-hez,
 3. ha a Megrendelőnél a nem rendeltetésszerű használat miatt sérült, vagy a Megrendelőnél elvesztett, vagy az OSzDSz-hez történő visszaszállítás alatt tönkrement Doziméterek pótlási költségét határidőre nem téríti meg,

akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a Megrendelő számára végrehajtani, és a vonatkozó határidők eredménytelen elteltekor, azzal egyidejűleg, értesíti az illetékes sugáregészségügyi hatóságot a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A hatósági személyi doziméterek rendeltetésszerű használatának szabályai

4. A TLD-ket kizárólag abban az Ellenőrzési Időszakban szabad viselni, amelyre azt az OSzDSz megküldte.

5. A TLD-t a vele érkező – a Megrendelő megrendelése alapján kiállított – „Adatlapon” (ld. 2. sz. mellékletben) feltüntetett munkavállalónak kell viselnie. Ettől eltérni csak személyi változás esetén szabad; a személyi változással kapcsolatos valamennyi adatot az „Adatlapon” fel kell tüntetni. A Megrendelő köteles az „Adatlapon” feltüntetett munkavállalóinak valamennyi adatát ellenőrizni, és szükség esetén azokat pontosítani. Ha a Megrendelőnél a TLD-k legutóbbi megrendelése óta eltelt időtartam alatt a hatósági személyi dozimetriai Szolgáltatásra kötelezett munkavállalóik állományában személyi változás következett be, s emiatt eltérés van az OSzDSz által küldött „Adatlap”-on található névsor és a Megrendelőnél a TLD-k viselésére kötelezett munkavállalók aktuális névsor között, akkor a személyi változásoknak megfelelő módosításokat a Megrendelő köteles rávezetni visszaküldendő „Adatlapra”.

6. A TLD-t a munkavégzés időtartama alatt a szívtájékon, a ruházatra rögzítve kell viselni. Ólomkötény, v. ólomköppeny viselése esetén a TLD-t az ólomkötény, vagy ólomkötény alatt kell viselni, az ilyen egyéni védőeszközzel végzett munkák teljes időtartama alatt.

7. A TLD-ken található címkék a munkavállalók számára történő kiosztást hivatottak elősegíteni; dozimetriai szempontból nincs szerepe annak, hogy címkével a mellkasfal felé helyezik-e el, szabályos munkavégzés során.

8. A TLD-t a munkavégzésen kívüli időszakban olyan helyen kell tárolni, ahol a TLD-k cseréjével esetlegesen megbízott munkatárson és a helyi sugárvédelmi megbízotton kívül csak az a munkavállaló fér hozzá, akinek az Ellenőrzési Időszak kezdetén az „Adatlapnak” megfelelően kiosztásra került.

9. A TLD épségét, működőképességét és tisztaságát mind a viselése, mind a tárolása alatt biztosítani kell.
Tilos bármilyen okból:

Továbbá tilos kitenni mind a védőtasakba beforrasztott állapotú TLD-t, mind az esetlegesen szabaddá vált TLD-t:

A Megrendelő valamennyi munkatársa e szabályok megszegéséből eredő minden kárért teljes polgári jogi felelősséggel tartozik.

10. A TLD-ket az OSzDSz műanyag védőtasakba beforrasztva küldi ki a Megrendelőnek, és a Megrendelő a TLD-ket e védőtasakba beforrasztott állapotukban köteles az OSzDSz-nek visszaküldeni. A Megrendelő köteles a munkavállalói részére az OSzDSz-től kapott valamennyi TLD-t – beleértve a használatlanokat és az esetlegesen sérülteket is –, továbbá a TLD-kkel érkezett „Adatlap” egy példányát a TLD-k kiértékelési határidejére az OSzDSz-nek visszajuttatni.

11. A TLD-knek a ruházatra történő rögzítéséhez használandó biztosítótűket, műanyag szíjakat, csatokat nem kell az OSzDSz-nek visszaküldeni. Ezeket az OSzDSz a Megrendelő számára csak a legelső alkalommal biztosítja a küldött TLD-kkel azonos mennyiségben, a későbbiek során az OSzDSz már nem köteles ezeket biztosítani, sem a tévedésből visszaküldött tűket és csatokat újra elküldeni. Ezért a biztosítótűk, szíjak és csatok esetleges elvesztése vagy tönkremenetele esetén a Megrendelő köteles gondoskodni ezek pótlásáról.

12. Az OSzDSz felelőssége, hogy határidőre a Megrendelő által igényelt TLD-k a Megrendelő által megadott szállítási címre épen, működőképes állapotban, biztonságosan megérkezzenek.

13. A Megrendelő kötelessége, hogy az Ellenőrzési Időszak végeztével a TLD-ket összegyűjtse és azoknak az OSzDSz telephelyére határidőre történő biztonságos visszaszállításáról saját költsége terhére gondoskodjon.

14. A TLD-knek a Megrendelőhez történő megérkezésétől kezdve az OSzDSz telephelyéig történő visszaérkezésig a Megrendelő a TLD-kért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

15. Az OSzDSz-hez történő visszajuttatást követő ellenőrzés során feltárt károsodás, meghibásodás működőképes állapotba történő visszaállításának a költségeit a Szolgáltató jogosult 14 (tizennégy) napos határidővel a Megrendelőnek kiszámlázni. Ha az OSzDSz

 1. valamely TLD esetében a 9. pont alatti tilalmak megszegését tapasztalja,
 2. valamely TLD-ből a 30 mSv dózist elérő értéket olvas ki,
 3. valamely TLD-t a Megrendelő a visszaküldési határidőn túl 7 (hét) munkanapon belül nem küldi vissza,

akkor az OSzDSz e TLD-t leselejtezi. Az így leselejtezett TLD-k teljes pótlási költségét a Szolgáltató jogosult 14 (tizennégy) napos fizetési határidővel a Megrendelőnek kiszámlázni.

16. A TLD-k teljes pótlási költsége magában foglalja:

 1. a TLD ÁFA-val növelt (bruttó) beszerzési árát,
 2. a TLD hitelesítésének igazgatás szolgáltatási díját,
 3. a TLD működőképes állapotba történő hozatalának (inicializálásának) munkadíját.

Eredményközlés, feljegyzési szint

1. Adott Ellenőrzési Időszakot követően a határidőre visszaküldött TLD-k kiértékelésének eredményéről az OSzDSz a Megrendelőt „Eredménylapon” (mintáját ld. 2. sz. mellékletben) értesíti. Az OSzDSz az „Eredménylapon” minden ellenőrzött dolgozónál közli

 1. a mért személyi dózisegyenértéket, és a külső röntgen- és gamma-sugárzás mellett esetlegesen jelen levő egyéb sugárzásfajták jelenlétére utaló jelzést, vagy
 2. jelzést arra vonatkozóan, hogy a mért dózis a feljegyzési szint alatti volt, vagy
 3. a „használatlan”, „nem érkezett vissza”, „nem értékelhető” minősítések egyikét.

2. A TLD-k használatának vagy kiértékelt (leolvasott) jelzésének bármilyen minősítése – beleértve a „használatlan” vagy „nem érkezett vissza”, „nem értékelhető” minősítéseket is – az Ellenőrzési Időszakra vonatkozó eredménynek tekintendő, ezért erre az eseti igazgatás szolgáltatási díjat a Szolgáltató ilyen esetekben is jogosult kiszámlázni.

3. Soron kívüli kiértékelésre csak

 1. baleseti sugárterhelés, vagy annak gyanúja, vagy
 2. veszélyhelyzeti sugárterhelés, vagy
 3. engedélyezett különleges sugárterhelés

esetén kell a TLD-t az OSzDSz-hez beküldeni.

Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése

1. A munkavállalók központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a Megrendelő bejelentése alapján történik (a 3. sz. melléklet iratmintái alapján). A megrendelésben fel kell tüntetni az ellenőrzésben közvetlenül érintett szakmai osztály címét és a Szolgáltató számlájának címzettjét is.

2. Új dolgozókat az "Adatlapon" feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely az OSzDSz által megadott azonosítójára hivatkozva.

3. A személyi adatok kezelésével kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében a munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataik kezeléséhez (név, születési név, születés helye és dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz.

4. A Megrendelőnél a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésre kötelezett munkavállalók létszámának bővítése az Ellenőrzési Időszak alatt bármikor bejelenthető, azonban ekkor a teljes Ellenőrzési Időszak fennmaradó tört részében elvégzett Szolgáltatásért a Szolgáltató jogosult a teljes igazgatás szolgáltatási díjat a Megrendelőnek kiszámlázni.

Budapest, 2013. április 17.


4. számú melléklet.
A Panasonic Corporation által gyártott UD-802AT típusú hatósági személy TL-dózismérő pótlási költsége

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által biztosított Panasonic Corporation gyártmányú UD-802AT típusú hatósági személyi termolumineszcens dózismérő (TLD) aktuális pótlási költsége:

15000.- (azaz Tizenötezer) Ft / db + ÁFA.

Budapest, 2013. április 17.


A szerződés szövegének és mellékleteinek letöltése MS Word .doc és Adobe .pdf dokumentumként.

Revízió: 2015-08-12

Valid HTML 4.01 Transitional