[Előző] [Fel] [Következő]

TÁJÉKOZTATÓ

a külső röntgen és gamma-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzésében való részvétel fontosabb gyakorlati tudnivalóiról.

FIGYELEM! Jelen tájékoztató hamarosan hatályát veszti, tekintettel, hogy az OSSKI Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata a 2013. év során a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés végrehajtására az eddig használt filmdoziméterekről áttér termolumineszcens dózismérőkre. Kérjük, szíveskedjen az ezzel kapcsolatos új tájékoztatóinkat megtekinteni!

Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI. 8.) EüM. rendelete (továbbiakban: R.) a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésének új szabályairól is intézkedik [9.§ (2), 2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez, továbbá az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított 13. sz. melléklet]. Kérjük, hogy az alábbi követelmények betartásával szíveskedjenek elősegíteni a R. előírásainak érvényesítését.

1. Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat szerepe

 1. A R.-ben az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) számára a foglalkozási sugárterhelés hatósági ellenőrzésével kapcsolatban előírt feladatokat az Intézet részéről az e célfeladatok végrehajtására alapított szervezeti egysége, az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz) hajtja végre.

2. Dózismérő filmek kezelése, cseréje

 1. A dózismérő filmet úgy kell a filmtartó kazettába helyezni, hogy a film típusjelzéssel ellátott hátoldalán látható fekete pont a kazetta zöld pontos sarkába kerüljön. A dózismérő filmet tartalmazó kazettát a zöld pontos oldalával előre nézően, a szívtájékon kell hordani. (A dózismérő film szabálytalan behelyezése, vagy a kazetta helytelen hordása a kiértékelést lehetetlenné teheti.)
 2. A dózismérő filmet kizárólag a rányomott sorszám első két számjegyével jelzett, illetve 2 hónapos ellenőrzési időszak esetén még az azt követő hónapban szabad viselni. A kiadáskor a sorszámozott dózismérő filmek munkahelyek, személyek és mérési időszakok szerint kerülnek rögzítésre és archiválásra az országos nyilvántartásban, az egyidejűleg kiküldött "Adatlapnak" megfelelően. Ebből következik, hogy a használatlan dózismérő filmeket is vissza kell küldeni, azokat sem lehet későbbi periódusban viselni.
 3. Kérjük, hogy az "Adatlap" szerinti film-személy összerendelést kövessék, ettől csak indokolt esetben (pl. személyi változás) térjenek el.
 4. A dózismérők visszaküldésének határideje az ellenőrzési időszak végét követő hónap 6. napja.
 5. Munkánk megkönnyítésére szíveskedjenek a filmeket sorszám szerinti sorrendbe gyűjtve visszaküldeni.
 6. A határidő után visszaérkezett filmek pótlólagos kiértékelését csak indokolt vagy rendkívüli esetben tudjuk elvégezni. (A dozimetriai ellenőrzés hiányáért a munkáltató, illetve sugárvédelmi szolgálata felelős a R. 2. számú függelékének 4. és 6. pontja szerint.)
 7. A dózismérő filmet a munkavégzésen kívüli időszakban mesterséges forrásból származó sugárzástól mentes helyen kell tárolni (ez érvényes a kazettába még nem helyezett, ki nem osztott filmekre is!).
 8. A dózismérő filmekkel együtt kapott „Adatlapot” a kiosztás esetleges változásait feltüntetve, az ellenőrzési időszakot követően 1 példányban kell a filmekkel együtt visszaküldeni.

3. A filmtartó kazettára vonatkozó tudnivalók

 1. A kazetta az OSSKI tulajdona (a R. 13. számú melléklet, 16. pont), azt az ellenőrzésre bejelentett létszámnak megfelelő mennyiségben kölcsönzi az OSSKI OSzDSz a munkáltató/intézmény rendelkezésére.
 2. Új kazetta csak az ellenőrzött létszámot növelő, új munkavállaló számára igényelhető. (Ha a bejelentett létszámon belül csupán a munkavállaló személye változik, számára a meglévő kazettát kell kiadni.)
 3. Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve dozimetriai ellenőrzésének megszűnése vagy hosszabb idejű szüneteltetése esetén a kazettát kérjük az OSSKI OSzDSz-nek visszaküldeni (a R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 3. pontja).
 4. A kazetta elvesztése vagy használhatatlanná válása esetén a munkáltató az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított R. 13. számú melléklet 16. pontjához tartozó lábjegyzet szerint a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni.(1)
 5. A kazettában rögzített bármelyik fémszűrő – természetes elhasználódás okozta – meglazulása vagy hiánya esetén a hibás kazettát az OSSKI OSzDSz-nek vissza kell küldeni, a javítás vagy pótlás ilyen esetekben díjmentes. (Szűrőhiányos vagy sérült kazetta használata a film kiértékelését lehetetlenné teszi.)
 6. Kizárólag csak az OSSKI által biztosított, "Loxford 30GS/MK1A" típusú ún. "zöldpontos" ("Green Spot") filmtartó kazettát szabad használni!

4. Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése

 1. A munkavállaló központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a munkáltató megrendelése alapján történik. A megrendelésben fel kell tüntetni az ellenőrzésben közvetlenül érintett szakmai osztály címét és az OSSKI számlájának címzettjét is.
 2. Új dolgozókat az "Adatlapon" feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely azonosítójára hivatkozva. (A személyi adatok közlését, ill. az ellenőrzött személyek számában bekövetkező változás bejelentését R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 6. pontja írja elő.)
 3. A személyi adatok kezelésével kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében a munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataiknak (név, születés dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSSKI OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz (a R. 2 számú függelék 2. számú melléklethez, 23. pont).
 4. Az ellenőrzött munkavállalók számának csökkentését csak akkor lehet a térítési összegben érvényesíteni, ha azt a munkahely az ellenőrzési időszakot megelőző hónap 10-éig írásban bejelenti. (A munkahelyi létszámok aktualizálását, továbbá a dózismérők számozását minden ellenőrzési időszakot megelőzően kell elvégezni. Elkésett vagy elmulasztott bejelentés esetén a számozott és már munkahelyhez, illetve személyhez rendelt film más intézmény számára nem küldhető el, más mérésre nem használható.)
 5. Az ellenőrzött létszám bővítése bármikor bejelenthető, azonban a 2 hónapos ellenőrzési időszak tört részében elvégzett mérésekért is a teljes térítési díjat számlázzuk.
 6. A létszámban, illetve a személyi adatokban bekövetkezett változásokat kérjük, soron kívül jelezzék, hogy azokat már a legközelebbi filmküldésnél érvényesíthessük.

5. Térítési díj

 1. A személyi dozimetriai ellenőrzés (85.14.18.0 SzJ számú, tárgyi adómentes) igazgatási szolgáltatási térítési díját az 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének VIII.18. pontja szabályozza(2).
 2. A R. 2. sz. melléklete 2. sz. függeléke szerinti feladatok teljesítése magába foglalja a dozimetriai ellenőrzés tényével, továbbá az adatmegőrzéssel, értékeléssel és feldolgozással kapcsolatos tevékenységet.
 3. A dózismérő használatának vagy kiértékelt (leolvasott) jelzésének bármilyen minősítése - beleértve a „használatlan” vagy „nem érkezett”, „nem értékelhető” minősítéseket is - az ellenőrzési esetre vonatkozó eredménynek tekintendő, ezért az eseti térítési díjat az OSSKI ilyen esetekben is számlázza (ld. még 4. szakasz 4. bekezdése).
 4. A jelenlegi 2 hónapos (egyes esetekben 1 hónapos) mérési időtartamtól az OSSKI nem térhet el (ld. R. 2. számú függelék a 2. számú melléklethez, 3. pont). (Ha a munkáltató – bármilyen okból – az előírt 1 vagy 2 hónapos ellenőrzési időtartamot önkényesen meghosszabbítja, akkor az OSSKI az ellenőrzési eredményekről csak a szabályos esetekben kiállított eredménylaptól eltérő, nem akkreditált formájú és tartalmú értesítést adhat ki.)

6. Eredményközlés, feljegyzési szint

 1. 2006 elejétől az eredménylapon minden ellenőrzött dolgozónál közöljük a mért személyi dózisegyenértéket, a 4. szakasz szerinti minősítést vagy jelzést arra vonatkozóan, hogy a mért dózis a feljegyzési szint alatti volt. Ennek új értéke kéthavi ellenőrzési időszakra 0,2 mSv (egyhavi ellenőrzésnél maradt a 0,1 mSv feljegyzési szint).

Megjegyzések

(1) tájékoztató adat: egy filmtartó kazetta beszerzési ára 2008. augusztusában netto 2700.- Ft (+25% ÁFA) volt.
(2) tájékoztató adat: 2009.III.16.-tól az érvényes ár 1540 Ft/eset (ÁFA-mentes).

OSSKI OSzDSz, 2009. március.


Revízió: 2013-05-02

Valid HTML 4.01 Transitional