HATÁLYON KÍVÜL

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Alapító Okirata egységes szerkezetben

(Megjelent 2011. 03. 18-án, a Hivatalos Értesítő 22. számában.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. §-aiban foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:

 1. A költségvetési szerv

  a) Neve: Országos „Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
  Rövidített neve: OSSKI
  Angolul: Frédéric Joliot-Curie National Research Institute for Radiobiology and Radiphygiene (NRIRR)
  Németül: Frédéric Joliot-Curie Staatliches Forschungsinstitut für Strahlenbiologie und Strahlenhygiene (SFSS)
  Franciául: Institut National deRecherce en Radiobiologie et Radiohygiene, Frédéric Joliot-Curie (INRRR)

  b) Székhelye: 1221 Budapest, Anna u.5.

  c) Alapító szerv neve, székhelye: : Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

  d) Irányító-szerv neve, székhelye: : Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalayu. 10-14.

  e) Középirányító szerve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
  1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

  f) Előzmények:
  Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint előző alapító okiratok:
  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
  Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2

 2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

  Az OSSKI önállóan működő költségvetési szerv. Az OSSKI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el.

 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,
  Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet alapján: Az OSSKI a sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia szakterületén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium országos intézete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti, szaktanácsadó, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési alapintézménye.

 4. Alaptevékenysége:

  869053 Sugár-egészségügyi feladatok
  842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
  749031 Módszertani szakirányítás
  842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
  855935 Szakmai továbbképzések
  712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
  721921 Orvostudományi alapkutatás
  721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
  721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
  869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

 5. Működési köre:

  Feladatkörében eljárva működési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

 6. Vállalkozási tevékenysége:

  869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
  869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
  581900 Egyéb kiadói tevékenység

 7. 7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban:

  A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSSKI éves összes kiadás teljesítésének 25,0 %-át.

 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje:

  Az OSSKI vezetőjét - nyilvános pályázat alapján - az országos tisztifőorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

 9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

  Az OSSKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

 10. Záró rendelkezések
  a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OSSKI Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, melyet az OSSKI vezetője az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni.
  b) A Szervezeti és Működési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009. június 10-én kelt, 6220-14/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát veszti.
  c) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az a)-b) pontban foglaltak az irányadók.
  d) Jelen Alapító Okirat - az e) pontban foglalt kivételekkel - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
  e) Az Alapító Okirat
  ea) 1. pont c)-f) alpontjának és 3. pontjának a 16274-14/2010-0004JKF számú Alapító Okirat II. és IV. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,
  eb) 2. és 7. pontjának a 16274-14/2010-0004JKF számú Alapító Okirat III. és V. pontjával beépített módosítása 2010. augusztus 15-én
  lép hatályba.

Budapest, 2010. november 2.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter miniszter

Szám: 16274-14/2010-0004JKF
Revízió: 2011-07-07

Valid HTML 4.01 Transitional