[Érvényes alapító okirat]

HATÁLYON KÍVÜL

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Alapító Okirata

(Megjelent 2010. 05. 26-án, a Hivatalos Értesítő 39. számában.)

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5.§(1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki:

 1. A költségvetési szerv

  a) Neve: Országos „Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészség ügyi Kutató Intézet
  Rövidített neve: OSSKI
  Angolul: Frédéric Joliot-Curie National Research Institute for Radiobiology and Radiphygiene (NRIRR)
  Németül: Frédéric Joliot-Curie Staatliches Forschungsinstitut für Strahlenbiologie und Strahlenhygiene (SFSS)
  Franciául: Institut National deRecherce en Radiobiologie et Radiohygiene, Frédéric Joliot-Curie (INRRR)

  b) Székhelye: 1221 Budapest, Anna u.5.

  c) Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u.6-8.

  d) Irányító-szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u.6-8.

  e) Középirányító szerve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
  1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

  f) Előzmények:
  Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint előző alapító okiratok:
  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
  Előző alapító okirata az Egészségügyi Közlöny 2007. évi 5. számában közzétett EüM közlemény az OSSKI alapító okiratáról, mely 2007. január 1 -én lépett érvénybe.
  Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 2. A költségvetési szerv típusa
  Az OSSKI közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet.
 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció
  Az OSSKI önállóan működő költségvetési szerv. Az OSSKI pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el.
 4. Előirányzatok feletti jogosultság
  Az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.
 5. Jogszabályban meg határozott közfeladata

  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
  Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet alapján:
  Az OSSKI a sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia szakterületén az Egészségügyi Minisztérium országos intézete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti, szaktanácsadó, tudományos kutatási, képzési és továbbképzési alapintézménye.

 6. Alaptevékenysége:
  Szakágazati besorolása:
  869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás
  869053 Sugár-egészségügyi feladatok
  842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
  749031 Módszertani szakirányítás
  842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
  855935 Szakmai továbbképzések
  712204 Összetett műszaki,elektronikai rendszer vizsgálata
  721921 Orvostudományi alapkutatás
  721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
  721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
  869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

 7. Működési köre
  Feladatkörében eljárva működési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28) Korm. rendelet 3.§-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

 8. Kiegészítő tevékenysége
  869053 Sugár-egészségügyi feladatok
  749031 Módszertani szakirányítás
  842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
  855935 Szakmai továbbképzések
  712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
  721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

 9. Kisegítő tevékenysége:
  869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
  581900 Egyéb kiadói tevékenység

 10. Vállalkozási tevékenysége:
  869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
  869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
  581900 Egyéb kiadói tevékenység

 11. A kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban
  A kisegítő tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSSKI éves összes kiadás teljesítésének 25%-át.
  A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OSSKI éves összes kiadás teljesítésének 25%-át.

 12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje
  Az OSSKI vezetőjét - nyilvános pályázat alapján - az országos tiszti főorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
  Az OSSKI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.

 14. Záró rendelkezések
  a) Az alapító okiratban foglaltakat az OSSKI Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, melyet a főigazgató az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni.
  b) A Szervezeti és Működési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.
  c) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az a) és a b) pontban foglaltak az irányadók.
  d) Az alaptevékenységek 2009. december 31 -éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza.
  e) Jelen alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. június 10.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Szám: 6220-14/2009-0006KTF
Revízió: 2011-01-11

Valid HTML 4.01 Transitional